ELEKTROMANYETİK SU ARITMA TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIR ?

Scalewatcher Prosesi

Scalewatcher kireçli suyun yol açtığı sorunları suyun doğal faydalarını muhafaza ederek ortadan kaldırmak için tasarlanmış olan eşsiz, etkili ve enerji tasarruflu bir cihazdır. Bu da çökelmiş bileşiklerin partiküllerinin özelliklerinin değiştirilmesi, kristallerin şekillerini almalarının desteklenmesi ve sıvının içerisindeki bileşiklerin çözünürlüklerinin değiştirilmesi suretiyle sağlanmaktadır.
Bu da kristal oluşumunun boru çeperlerinin, duş başlıklarının veya ısı eşanjörlerinin üzerinde değil de su kütlesinin içerisinde gerçekleşmesinin desteklenmesi ile sağlanmaktadır. Bu kristaller su ile birlikte akıp gitmekte olup düşük veya sıfır yüzey yüküne sahiptir ve böylelikle de diğer yüzeylere tutunmayacaktır. Drenle birlikte gitmektedirler.
Scalewatcher, indüklenmiş iyonizasyon prosesini en üst basamağa taşır. Manyetohidrodinamik (MHD) prensipleri Scalewatcher sinyallerinin işlem görecek olan borunun etrafına sarılmış olan bobinden geçirilmesiyle uygulanmaktadır. Sinyal, ses frekansı (AF) bant genişliği içerisinde modülasyonlu bir frekanstan (FM) oluşmaktadır. Bu işitilmeyen sonik frekans sinyali bobin, boru ve suyun etrafından ve içinden geçen bir dinamik alan oluşturmakta ve kalsiyum karbonat kristalinin çekirdeklerini modifiye etmektedir.
Frekans modülasyonlu sinyal bobinin etrafında ve içerisinde elektrik ve manyetik alanları endükler (borudan akan suyu karıştırarak). Kullanılan frekansların tamamı duyulabilir bant içerisindedir fakat elektrik ve manyetik alanlar duyulamazlar. Suların tamamında kristal oluşumu için başlangıç alanı olarak kullanılabilecek olan safsızlıklar (küçük negatif yüklü partiküller) bulunmaktadır. Oluşum çözünmüş mineral iyonlarının varlığı ve Scalewatcher ile işleme tabi tutma suretiyle mümkün olmaktadır. Ne kadar fazla kristal oluşursa suda o kadar az miktarda çözünmüş serbest mineral iyonları bulunur ve yüzeyler üzerinde de o kadar az miktarda sert kireçtaşı oluşumu gözlenir.
Kristallerin üzerinde oluşmaya başladığı çekirdekler büyüklük açısından önemsizdir ve suyun içerisinde kendi doğal koşullarında yüklü yüzeyleri vardır. Bu alanın içerisinden geçtiklerinde, bu doğal olarak yüklenmiş çekirdekler alan onlarla etkileşime geçtikçe kayda değer büyüklükteki kuvvetlerle karşılaşırlar. Bu alan çekirdeklerin yüzeylerine etki eder ve elektrik yüklerinin yapısını değiştirir ve böylelikle iyonizasyon etkisi genellikle belirli düzlemlerde kristallerin oluşma hızını ve şeklini değiştirir.

Kireçtaşının Azaltılması

Değişen boyut, modifiye edilmiş yük ve kristal şekli, kireçtaşının azaltılması açısından aşağıda belirtilen faydalardan ilk ikisini sağlamaktadır.
Sert kireçtaşı suda minerallerin çözünmesiyle oluşmaktadır (Kalsiyum ve Bikarbonat gibi pozitif ve negatif iyonlar).

Scalewatcher’ın arıtma işlemi büyük bir kısmı su kütlesinin içerisinde kristal oluşturmak için kullanıldığından, bu iyonların sayısını azaltmaktadır.

1. 2-4 mikronluk nano boyuttaki kristaller yapışmaz hale gelir ve bunlar işlemden geçirilmemiş kalsiyum karbonat çekirdeklerinin çözünmüş mineralleri gibi koyulaşmayacak veya çökmeyecek ve kireçtaşı oluşturmayacaklardır.
2. Su kütlesinin içerisindeki bu nano boyutundaki kristallerin bir kütlesi vardır (ağırlığı) ve bu çözünen
mineral iyonlarından daha fazladır ve bu nedenle de su akmazken tankın, brülörün veya kahve
makinasının tabanına çökecektir. Boyutları nedeniyle çökelti yumuşak ve temizlemesi kolay olacaktır.
3. Büyük kristal şekillerinin varlığı akışkan ile mevcut kireçtaşı arasındaki dengeyi alt üst eder. Daha
küçük partiküller ise genellikle daha kolay çözünürler ve bu nedenle de büyük partiküller
solüsyondaki kalsit kalsiyum karbonat seviyelerini düşürecektir. Böylelikle çökelme ile biriken
halihazırdaki kireçtaşı yumuşayacak ve kademeli olarak solüsyon içerisine absorbe edilecek ve
sistemden dışarıya akıp gidecektir. Tanklar gibi durgun suyun olduğu alanlarda kristaller dibe çökecek
ve yalnızca fırçalama ile kolaylıkla temizlenebilecektir.

Sinyalin enerjisi dinamik olarak değiştiğinden, önceden tanımlanan fizyokimyasal sürecin daha etkili
olduğu saptanmıştır. Sinyalin frekansı Scalewatcher’e özgü bant içerisinde sürekli olarak
değişmektedir. Yüksek ses frekanslarında sinyal alanının değiştirilmesi ile Scalewatcher’a özgü olarak
çekirdeklere verilen enerji kayda değer ölçüde hızlanmaktadır. Kristalin molekül içi yapısı hızlı bir
şekilde parçalanır ve bu olay halihazırdaki tüm kireçtaşı oluşturan moleküllerin hızlı bir şekilde
çözünmesine neden olur.

Zamanla suyun içerisinde oluşumu desteklenmiş olan kalsiyum karbonat kristalleri suda yeniden
çözünecektir. Scalewatcher’la arıtılan suyun bir diğer önemli özelliği ise su kütlesindeki yüklü kristal
şekilli oluşmuş kristallerin sıcaklık ve diğer parametrelere bağlı olarak 7 güne kadar aynı halde
kalacak olmalarıdır. Bu nedenle suyun depolandığı sistemlerde bu etki diğer iyonizasyon fiziksel su
arıtma yöntemlerinden daha uzun sürmektedir. Bu nedenle su depolanan sistemlerde bu etki diğer
iyonizasyon fiziksel su arıtma yöntemlerindekinden daha uzundur. Bu yöntemler suda önceden
çökelmiş durumdaki bu çözünmüş minerallerden daha fazla bulunan daha küçük çekirdek yapılarına
tersinmeyi geciktirmektedir (su kütlesindeki kalsiyum karbonat kristallerine geri çözünme).

İçilebilirlik ve Su Kalitesi

Kalsiyum karbonat suda sert kireçtaşı yerine yumuşak kristaller halinde kaldığından Scalewatcher ile
arıtılan su safrakesesi taşı oluşumu riskini de azaltmalıdır. Solüsyondan temizlenen ve boyut olarak 1
mikrondan daha büyük boyutta kristallenen mineraller, istendiği takdirde iyi kalitedeki mikron
seramik veya paslanmaz çelik filtre kullanılarak azaltılabilir. Ben bunu çıkarırdım. Su içilirken oluşan
bu kristallerin zararsız olduğunu çünkü mide asidinin onların solüsyonda geri çözünmelerini
sağlayacağını belirtmek daha doğru olur.
Sodyum içeriği ve asitlik derecesi (pH) değişmemektedir. Karbon dioksitin oluşumu suyu
kuvvetlendirir fakat baloncuk oluşturacak yeterlilikte değildir.
Eğer kireçtaşının aksine köpüğe neden olan kalsiyum sülfat mevcut ise o da değişime uğrayacaktır. Bu
da sabunların/deterjanların etkinliğini artırmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir